Program lojalnościowy

Aby zachęcić Państwa do zakupów w naszym sklepie stworzyliśmy przejrzysty system premiowania skierowany do stałych zarejestrowanych klientów. 

10% Cash Back
wydajesz 10 zł = zyskujesz 1 zł

na bon rabatowy który możesz zrealizować przy kolejnych zamówieniachREGULAMIN PROGRAMU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program lojalnościowy adresowany jest do osób dokonujących zakupów na stronie aquario.pl będących zarejestrowanymi użytkownikami.
 2. Organizatorem programu i administratorem danych osobowych Uczestników jest DMR Group Poland Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Woźniaka 42, 40 – 389 Katowice, NIP: 954-280-76-95.
 3. Program polega na gromadzeniu przez Uczestników punktów lojalnościowych oraz umożliwieniu wymiany zgromadzonych Punktów na  bony rabatowe.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu uczestnik programu zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przez opublikowanie zmienionej treści regulaminu na stronie internetowej w domenie aquario.pl

2. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

 1. Wyrażeniom użytym w Regulaminie nadano następujące znaczenie:
  1. Aquario.pl – w zależności od kontekstu: domena internetowa bądź platforma transakcyjna dostępna w tej domenie internetowej;
  2. Kupujący – konsument, osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała zakupu na Aquario.pl;
  3. Nagroda – rzecz, usługa, treści cyfrowe, rabaty, wsparcie dla organizacji pożytku publicznego lub inne korzyści wskazane przez Organizatora jako podlegające wydaniu Uczestnikowi w zamian za Punkty, zgodnie z zasadami Regulaminu;
  4. Organizator – podmiot wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu;
  5. Program – Program lojalnościowy;
  6. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie, przyznawane Uczestnikom przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie oraz akceptowane przez Organizatora w przypadku wymiany na Nagrodę;
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego;
  8. Polityka prywatności i plików cookie na Aquario.pl – dokument określający zasady i warunki przetwarzania danych osobowych Kupujących przez Organizatora, dostępny w ramach platformy Aquario.pl.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu dla kupujących na Aquario.pl

3. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 1. Uczestnikiem może zostać każdy Kupujący, który ukończył 16 lat, ma co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski, założył Konto na platformie Aquario.pl i wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora.
 2. Uczestnik, korzystając z uczestnictwa w Programie, zobowiązany jest do postępowania zgodnie z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Uczestnika z korzyści związanych z udziałem w Programie z powodu podania przez Uczestnika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych danych.
 4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu, jeżeli stwierdzi, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Programie lub narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności:
  1. posługuje się nieprawdziwymi danymi osobowymi;
  2. działa sprzecznie z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, w tym narusza interes organizatora bądź godzi w jego wizerunek lub dobre imię.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Uczestnik, za każdy zakup produktu dokonany na Aquario.pl, może otrzymać Punkty, jeżeli spełni następujące warunki:
  1. w momencie zakupu produktu będzie zalogowany na swoje konto na Aquario.pl;
  2. dokona zakupu produktu nie objętego dodatkowymi promocjami 
  3. nie dokona odstąpienia od umowy zakupu produktu.
 1. Uczestnik otrzymuje Punkty, w liczbie odpowiadającej cenie, jaką Uczestnik uiścił, tytułem zakupu produktu (bez kosztów transportu i innych kosztów dodatkowych), po ich zaokrągleniu do najbliższej wartości całkowitej. 
 2. Dane o liczbie aktualnie zgromadzonych Punktów oraz o liczbie punktów oczekujących na potwierdzenie Uczestnik może sprawdzić w każdym czasie po zalogowaniu na konto na Aquario.pl.
 3. Punkty oczekujące na potwierdzenie zostaną potwierdzone po upływie 21-ego dnia od daty dokonania zakupu, za który Punkty zostały przyznane pod warunkiem, że Uczestnik w tym czasie nadal będzie spełniał warunki uczestnictwa w Programie oraz otrzymania Punktów, w szczególności nie dokona odstąpienia od umowy zakupu produktu.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik dokona odstąpienia od umowy zakupu produktu (odstąpi od umowy zawartej na odległość) - Punkty oczekujące na zatwierdzenie podlegają anulowaniu i nie zostaną przyznane Uczestnikowi.
 5. Organizator może ustalić odrębne zasady gromadzenia dodatkowych Punktów, przyznawanych okazyjnie, cyklicznie lub stale w większej ilości za dokonywanie określonych zakupów bądź określone działania Uczestników.

5. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY

 1. Uczestnicy mogą wymienić Punkty na Nagrody. Punkty oczekujące na potwierdzenie nie podlegają wymianie do czasu ich potwierdzenia.
 2. W celu wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody Uczestnik powinien zalogować się do swojego konta na Aquario.pl i skorzystać z udostępnionych mu funkcjonalności.
 3. Punkty wymieniane są zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Programie, tzn. Punkty uzyskane wcześniej wymieniane są w pierwszej kolejności.
 4. Przed wydaniem Nagrody Organizator może powtórnie sprawdzić stan posiadanych Punktów przez Uczestnika. Wydanie Nagrody jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca liczba Punktów.
 5. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa lub ograniczenia prawne niektóre Nagrody mogą być dostępne tylko dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty wygasają po upływie, dwunastu miesięcy od ich przyznania, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrody zgodnie z zasadami Programu.
 7. Punkty nie mogą podlegać wymianie na środki pieniężne. W przypadku gdy uczestnik odstąpi od umowy zakupu produktu, którą rozliczono w związku z wykorzystaniem Punktów, przy ustalaniu kwoty zwrotu nie uwzględnia się wartości uzyskanych przez Uczestnika w związku z wykorzystanymi Punktami.
 8. Skorzystanie z Punktów nie wiąże się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora chyba, że ogłoszenie danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.
 9. Organizator odpowiada za wydanie Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Organizator odpowiada za wydanie Nagród bez wad.
 10. W przypadku wad Nagród rzeczowych, Uczestnikowi przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi lub gwarancji określone w przepisach prawa dotyczących sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku Nagrody objętej gwarancją, warunki gwarancji znajdują się na dokumencie gwarancji dołączonym do produktu będącego Nagrodą.

6. REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Punktów na rzecz Uczestnika lub innych nieprawidłowości związanych z Programem, Uczestnik ma prawo do złożenia, w terminie 1 miesiąca od powzięcia takiej informacji, jednak nie później niż w ciągu roku od zaistnienia nieprawidłowości, reklamacji.
 2. Wszelkie reklamacje, w tym dotyczące: naliczania, potwierdzania i anulowania Punktów, wymiany Punktów na Nagrody oraz korzystania z Nagród, Uczestnicy mogą składać (a) elektronicznie na adres: przez formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://aquario.pl
 3. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko Uczestnika, aktualne dane kontaktowe (adres zamieszkania lub adres e-mail), opis nieprawidłowości oraz propozycję rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od jej wpłynięcia do organizatora, przy czym w uzasadnionych przypadkach, wymagających dodatkowej korespondencji z Uczestnikiem, termin ten może ulec wydłużeniu do 14 dni od momentu uzyskania przez Organizatora wszystkich danych potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. W braku odpowiedzi w tym terminie, reklamacja uznana jest za przyjętą przez Organizatora.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika uzyskane w związku z korzystaniem z Aquario.pl: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, transakcje wykonane w ramach Aquario.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Polityką prywatności i plików cookie na Aquario.pl.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe w celach związanych z Programem, w tym w celu przyznawania Punktów, wymiany Punktów na Nagrody, przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz w celach związanych z ochroną prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, w szczególności związanych z obroną praw i dochodzeniem ewentualnych roszczeń wobec osób, których dane przetwarza.
 3. Do uzasadnionych interesów należą cele marketingowe i reklamowe takie jak sporządzanie i przesyłanie indywidualnie dobranych informacji o towarach lub usługach Organizatora lub jego partnerów, Nagrodach, obecnych i przyszłych produktach Organizatora, o samym Programie, oraz cele badań recenzji i rynku.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: https://aquario.pl
 2. Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora z przyczyn takich jak konieczność zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach, Uczestnicy zostaną powiadomieni przez publiczne ogłoszenie na Aquario.pl z 14-dniowym wyprzedzeniem. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z innych powodów, a także zakończenia Programu, w każdej chwili z zachowaniem 30-dniowego okresu uprzedzenia, przy czym zmiany Regulaminu, które nie mają wpływu na zmianę sytuacji Uczestników na mniej korzystną ani nie wpłyną na zgromadzone przez nich Punkty mogą zostać dokonane w każdej chwili poprzez ogłoszenie ich na Aquario.pl.
 3. W przypadku zakończenia Programu, Organizator określi odpowiedni termin, w ciągu którego Uczestnicy będą nadal mogli wymienić zgromadzone Punkty na Nagrody. Po upływie tego terminu wymiana Punktów na Nagrody nie będzie możliwa.
 4. Regulamin programu podlega prawu polskiemu.