Zwroty towaru

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.  

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres sklepu internetowego w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  

Zwrot kosztów poniesionych przez Kupującego w związku z odstąpieniem od umowy zostanie dokonany niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni przekazem pocztowym na adres wskazany przez Kupującego lub przelewem na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.